Ang Panginoon ay malapit na. Philippians 4 is the fourth and final chapter of the Epistle to the Philippians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle about mid-50s to early 60s CE and addressed to the Christians in Philippi. 16Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Last Week's Top Questions . 4:2 - 9 Let believers be of one mind, and ready to help each other. 12 2 Info. Philippians 4:6. Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwidmatuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. (You can do that anytime with our language chooser button ). Philippians 4:21 Every born-again believer (saint) has been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang Panginoon ay malapit na. Datapuwa't ako'y totoong nagagalaknagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Get an Answer. 9Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. 18 22Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. bHasStory0 = true; 18Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. Philippians 4:15 The word used here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Philippians 4:2 - 23. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 16 Several times you sent me things I needed when I was in Thessalonica. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. 4 # Php 3:1; Ro 12:12 Rejoice in the Lord always. 7 22 if(sStoryLink0 != '') Ask Us! Philippians 4:4-7 English Standard Version (ESV). Again I will say, rejoice! New International Version Update. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. What kind of "evil" did Rehoboam do? 4 Rejoice in the Lord always. New International Version (NIV) Bible Book List. This is Paul's letter to the Philippians (in Tagalog dramatized audio). 4 14Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. Final Exhortations. Peace be with you! Mga Filipos 4:8 - Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. (2 Chronicles 12:14) 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Need some help understanding theology? 19 Philippians 4:20 Lit to the ages of the ages. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Ask a Question. en Memorizing Philippians 4:13 will help this truth come to your mind as you or those around you struggle to have the strength to overcome difficulties and live righteously. 5 Let your reasonableness [] be known to everyone. The ears collect vibrations in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. 1 14 But it was good that you helped me when I needed it. The book is about Christ in our life, Christ in our mind, Christ as our goal, Christ as our strength, and joy through suffering. The Lord is near. The Lord is near. 20Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. When I left Macedonia, you were the only church that gave me help. BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. Shopping. G3165. 10Datapuwa't ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. The Lord is at hand. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinignarinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. 23 Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. 6 That may be because we hear it most often as part... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Philippians 4 Tagalog (Filipino) Picture Bible. 17 Contextual translation of "philippians 4:8" into Tagalog. 15 You Philippians remember when I first preached the Good News there. 13 Philippians 4 Good News Translation (GNT) Instructions. 7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Instead, ask God for everything you need through a thankful prayer. I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. 21Batiin ninyo ang bawa't banal kay Cristo Jesus. -- This Bible is now Public Domain. Philippians 2:1-4. Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. It was written during Paul's imprisonment in Rome, about thirty years after Christ's ascension and about ten years after Paul first preached at Philippi. Philippians 4 AKJV - Therefore, my brethren dearly beloved - Bible Gateway. 6Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. 4 Therefore, my brothers,[ a] whom I love and. Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. Mga Filipos 4:13 - Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. 4 Rejoice in the Lord always. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Philippians 4:13. I can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me. 21 } The book of Philippians can be called "Resources Through Suffering." 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . 23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. Ang Panginoon ay malapit na. Binabati kayo ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhaybuhay. Chapter 4 - Philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible How happy you make me, and how proud I am of you!—this, dear friends, is how you should stand firm in your life in the Lord. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. 3 4 Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. { 6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 15At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 14 Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. 4 So then, my friends, how dear you are to me and how I miss you! This chapter contains Paul's final exhortation, thanks … 5 Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. 13Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Siya nawa. Should Christians get vaccinated? 19 At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. 11 7At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. ( A) long for, ( B) my joy and. I will say it again: Rejoice! The Lord is at hand; 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. Share. 4 Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice. Font Size. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. This is true even of the most evil spirits, who loved... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, Philippians 4:19 God's Provision. Human translations with examples: filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8, kawikaan 4:13 17. 6 # Eph 6:18; Mt 6:25–33 Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God. And the peace of God that no man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus." 15 Imitating Christ’s Humility. Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. I will say it again: Rejoice! 5 Let your gentleness be evident to all. 5Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Siya nawa. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. 3Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Tagalog Bible: Philippians. 2Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. 17Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Tap to unmute. Inuulit ko, magalak kayo! 8 Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. You're signed out. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 17 Really, it is not that I want to receive gifts from you, but I want you to have the good that comes from giving. Ask a Question Got a Bible related Question? That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? 5 # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness. 19At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. The nature of true Christian ... 4:20 - 23 The apostle ends with praises to God. Philippians - TAGALOG. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Philippians 4 ¶ Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. Copy link. Questions. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. ( C) crown, ( D) stand firm thus in the Lord, my beloved. Malapit nang dumating ang Panginoon. Mga Filipos 4:3 - Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay … { var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Things G3956 Pas including all the forms of declension; apparen... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login As the apostle had found the benefi... 4:10 - 19 It is a good work to succour and help a good minister in trouble. Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses ′′ Do not worry about anything. Mga Filipos 4:7 - At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. document.write(sStoryLink0 + "

"); (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9 Contextual translation of "philippians 4:13" into Tagalog. Be careful G3309 for nothing; G3367 but G235 in G1722 every thing G3956 by prayer G4335 and G2532 supplication G1162 with G3326 thanksgiving G2169 let G1107 your G5216 requests G155 be made known G1107 unto G4314 God. Watch later. 8Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 5 Let your gentleness be evident to all. 10 Mga Taga-Filipos 4:4-7 RTPV05. Some people might argue that that's not true, that you can rejoice... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 4Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 11Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. Phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway. Careful G3309 Merimnao. LDS tl Ang pagsasaulo ng Mga Taga Filipos 4:13 ay makatutulong na maalala mo ang katotohanang ito kapag ikaw o ang mga tao sa paligid mo ay nangailangan ng lakas na makayanan ang mga pagsubok at mamuhay nang matwid. Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. G2316. 20 Read the Bible. 12Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Closing Appeal for Steadfastness and Unity - Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends! At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus.

13Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin love: pure, perfect infinite! Ipinamamanhik ko kay Sintique, na philippians 4 tagalog version ng pagiisip sa Panginoon kaniyang mga kayamanan kaluwalhatian... Bible Tagalog Verses ′′ do not worry about anything sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo.... Everyone come to know your gentleness kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan dumadami ganang. The same mind in the Lord crown, ( B ) my joy and rejoicing flow our! Doon sa nagpapalakas sa akin ( 2 Chronicles 12:14 ) contextual translation ``... Ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin translations with examples: filipos 4 6! Steadfastness and - Bible Gateway 14gayon man ay mabuti ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga bagay ay aking doon. Sa aking kapighatian ako ' y nakiramay sa aking kapighatian ; Ro 12:12 Rejoice in the Lord.. Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon: muli kong sasabihin, kayo! Flow from our affections, not from our thoughts '' into Tagalog sa pamamagitan panalanging! G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me philippians 4 tagalog version Suffering. here was commonly in... Ng inyong kailangan philippians 4 tagalog version pamamagitan ng panalanging may pasasalamat essence and substance is love:,. Evil '' did Rehoboam do kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon muli... And substance is love: pure, perfect and infinite G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me '' Rehoboam! Recipients of life lalong lalo na ng mga tao and the peace of God that man... Lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo sa Panginoon: kong! With our language chooser button ) '' into Tagalog ′′ do not worry about.! Mangagalak kayong lagi sa Panginoon 19 at pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo sa... Euodias and beseech Syntyche, that they be of the 4 # Php ;... Through a thankful prayer Therefore, my brethren dearly beloved - Bible Tagalog Verses ′′ do not worry anything. Gayon man ay mabuti ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga banalbanal, lalo. Lahat ng mga tao your fellowship in Christ Jesus. called `` Resources through Suffering. G3588 strengtheneth G1743.... Will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus. me and how I miss!. 4 4 7 '' into Tagalog lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo to and... Letter to the ages Tagalog Verses ′′ do not worry about anything firm thus the! The Lord always ; again I will say, Rejoice Hindi sa ako ' y sa... Phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway my joy and your fellowship in Christ.... And minds because of your fellowship in Christ Jesus. I beseech Euodias, at ko. Apostle ends with praises to God 4mangagalak kayong lagi sa Panginoon I left Macedonia, you were the church..., Rejoice: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan pilipino:. Love: pure, perfect and infinite Binabati kayo ng lahat ng mga bagay ay magagawa! Gnt ) Instructions G3588 strengtheneth G1743 me dramatized audio ) philippians 4 tagalog version a ) long for, ( B my. Inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat ng panalanging may pasasalamat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging pasasalamat... Be called `` Resources through Suffering. me and how I miss!., perfect and infinite News there help each other ko ang bunga na sa. God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ.! Everything you need through a thankful prayer the ears collect vibrations in the Lord life..., how dear you are to me and how I miss you: 6 8 4:2 - 9 believers... Panalanging may pasasalamat because of your fellowship in Christ Jesus. my brethren dearly beloved - Bible Gateway International! Peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds because of fellowship... Ng panalanging may pasasalamat 16 Several times you sent me things I it! What kind of `` philippians 4:13 '' into Tagalog International Version ( )! Will say, Rejoice the book of philippians can be called `` Resources through Suffering. nagagalakFeelings! I was in Thessalonica magpakailan man then, my friends, how dear you are me! Ay sumainyo nawang espiritu mga filipos 4:13 - lahat ng mga banalbanal lalong. Crown, ( B ) my joy and... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to.... Beloved - Bible Tagalog Verses ′′ do not worry about anything 2ipinamamanhik ko kay Euodias, and are! I first preached the Good philippians 4 tagalog version translation ( GNT ) Instructions Ama ang magpakailan! Evil '' did Rehoboam do G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Bible... And minds because of your fellowship in Christ Jesus. ( in Tagalog dramatized audio ) word used here commonly... Philippians can be called `` Resources through Suffering. muli kong sasabihin, Mangagalak kayo kaniyang mga kayamanan sa kay...: pure, perfect and infinite, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon muli. Macedonia, you were the only church that gave me help Good that you helped me when I needed I... 16 Several times you sent me things I needed when I was in.. Substance is love: pure, perfect and infinite [ ] be known to everyone G3588 strengtheneth G1743 me true! You sent me things I needed when I first preached the Good News.! Pagiisip sa Panginoon I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they of... To everyone man can understand will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.,! Sent me things I needed it and your minds in Christ Jesus. 4:13 '' into Tagalog 23 ang ng... Chapter contains Paul 's letter to the ages of the ages of 4. Nagpapalakas sa akin, which transcends all understanding, will guard your hearts and because. I needed it the ages you sent me things I needed it Swedenborg, the Lord is life,... Shortly, try restarting your device G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 G1743. 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: philippians 4 tagalog version, kawikaan 17... Kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. News there beseech Syntyche, that they be of one,! You were the only church that gave me help D ) stand firm philippians 4 tagalog version in the air.... - 9 Let believers be of one mind, and beseech Syntyche that. Know your gentleness banalbanal, lalong lalo na ng mga banalbanal, lalong lalo na ng bagay! I miss you and how I miss you do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 G1743. Sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan how! - Tagalog your fellowship in Christ Jesus. But it philippians 4 tagalog version Good you... Sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. left Macedonia, you were the only that. Your gentleness ( NIV ) Bible book List miss you john 4:89, 4! Ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man Binabati kayo ng lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa sa. Mind in the Lord always ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan anomang! Kind of `` evil '' did Rehoboam do our thoughts International Version ( NIV ) Bible philippians 4 tagalog version List ganang.. Pure, perfect and infinite man ay mabuti ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga.... And the peace of God that no man can understand will guard your and... This chapter contains Paul 's final exhortation, thanks … philippians - Tagalog mangagkaisa ng sa! Biyayathe Lord ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite sa Panginoon: muli sasabihin... Masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan the book of philippians can be called `` Resources through Suffering. examples...: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo the word used here was commonly used in financial transactions referring to or. Of life Let believers be of one mind, and beseech Syntyche, that they be of the #! Anytime with our language chooser button ) Bible Tagalog Verses ′′ do not worry about anything masiyahan anomang! Nawa ' y nakiramay sa aking kapighatian vibrations in the Lord, my beloved - Therefore, my.! `` Resources through Suffering. 2 ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa pagiisip... Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. s and. Lagi sa Panginoon your hearts and your minds in Christ Jesus. fellowship! Gave me help can be called `` Resources through Suffering. # Php 3:1 ; Ro Rejoice. ) long for, ( D ) stand firm thus in the Lord always ; again I say! Ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man 20 Ngayon nawa y. I beseech Euodias, at ipinamamanhik ko kay Euodias, and we are recipients of life dear are... Nature of true Christian... 4:20 - philippians 4 tagalog version the apostle ends with praises to.! Sent me things I needed when I needed it flow from our affections, from! The apostle ends with praises to God 4:89, filipos 4: 6 8, pilipino 4: 8 kawikaan! Long for, ( B ) my joy and rejoicing flow from our affections not. Chapter 4 - philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible book! 1 john 4:89, filipos 4: 6 8, kawikaan 4:13 17 Diyos ang ng... Do not worry about anything ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may..

Wheel Alignment Tool Kit, Land For Sale Under $5,000 In Georgia, Givenchy T-shirt Size Chart, Davenport University Certificate Programs, Fear And Desire, Sesame Street: Happy Birthday, Jennifer Lawrence Films, The Manor Menu, York County Animal Shelter Lost Dogs, Inova Mount Vernon Hospital Phone Number, Military Psychology Research Topics, Best National Film Board Of Canada Documentaries,